ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
[ ກຳລັງພັດທະນາ ] ຂໍ້ມູນວັນທີ 04/04/2022

4,000 ກີບ/ກິໂລ.

4,017 ກີບ/ກິໂລ.

9,000 ກີບ/ກິໂລ.

7,417 ກີບ/ກິໂລ.

ປີ 2018
ລາຄາເຂົ້າເປືອກສະເລ່ຍ ປີ 2019
ປີ 2020
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 4,000 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 5,300 01/05/2019
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 3,981 02/02/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 3,981 03/03/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 4,017 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 4,050 04/04/2020
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 4,133 03/03/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 4,133 02/02/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 9,000 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 8,633 01/01/2020
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 02/02/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 03/03/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 7,417 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 7,467 04/04/2020
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,633 03/03/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,633 02/02/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ເຂົ້າ ຈຳນວນ (ໂຕນ)
ບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ໄຊຍະບູລີ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 10,000
ວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 9,400
ວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 6,400
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າສານຈ້າວ 4,400
ແຂວງ ເຂົ້າ ຈຳນວນ (ໂຕນ)
ບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ໄຊຍະບູລີ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 10,000
ວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 9,400
ວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 6,400
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າສານຈ້າວ 4,400
ເນື້ອທີ່ / ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2019
ແຂວງ ເນື້ອທີ / ຜົນຜະລິດເຂົ້າ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 231,750 ຮຕ / 1,800 ໂຕນ
ບໍລິຄຳໄຊ 157,805 ຮຕ / 2,000 ໂຕນ
ຄຳມ່ວນ 231,750 ຮຕ / 1,500 ໂຕນ
ໄຊຍະບູລີ 0 ຮຕ / 1,750 ໂຕນ
ວຽງຈັນ 234,590 ຮຕ / 2,500 ໂຕນ