ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
[ ກຳລັງພັດທະນາ ] ຂໍ້ມູນວັນທີ 25/12/2022

6,000 ກີບ/ກິໂລ.

5,700 ກີບ/ກິໂລ.

8,000 ກີບ/ກິໂລ.

9,000 ກີບ/ກິໂລ.

ຂໍ້ມູນ ປີ 2018
ລາຄາເຂົ້າສະເລ່ຍ ປີ 2019
ຂໍ້ມູນ ປີ 2020
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າກ18 6,000 25/12/2022
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 6,000 15/12/2022
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 10,000 12/12/2022
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 3,981 03/03/2020
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 3,981 02/02/2020
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 5,700 12/12/2022
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,000 12/12/2022
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 4,050 04/04/2020
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 4,133 03/03/2020
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 8,000 22/12/2022
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 03/03/2020
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 02/02/2020
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 8,633 01/01/2020
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າກ18 9,000 12/12/2022
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,200 07/12/2022
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 7,467 04/04/2020
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,633 03/03/2020
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ເຂົ້າ ຈຳນວນ (ໂຕນ)
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 8,400
ບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າສານໜຽວ 8,400
ບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ໄຊຍະບູລີ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 10,000
ແຂວງ ເຂົ້າ ຈຳນວນ (ໂຕນ)
ຄຳມ່ວນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 8,400
ບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າສານໜຽວ 8,400
ບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າເປືອກໜຽວ 7,400
ໄຊຍະບູລີ ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 10,000
ເນື້ອທີ່ / ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2019
ແຂວງ ເນື້ອທີ / ຜົນຜະລິດເຂົ້າ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 231,750 ຮຕ / 1,800 ໂຕນ
ບໍລິຄຳໄຊ 157,805 ຮຕ / 2,000 ໂຕນ
ຄຳມ່ວນ 231,750 ຮຕ / 1,500 ໂຕນ
ໄຊຍະບູລີ 0 ຮຕ / 1,750 ໂຕນ
ວຽງຈັນ 234,590 ຮຕ / 2,500 ໂຕນ