ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ເຂົ້າເປືອກໜຽວ

4,000

ກີບ/ກິໂລ
12/12/2020

ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ

4,017

ກີບ/ກິໂລ
12/12/2020

ເຂົ້າສານໜຽວ

9,000

ກີບ/ກິໂລ
12/12/2020

ເຂົ້າສານຈ້າວ

7,417

ກີບ/ກິໂລ
12/12/2020
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 4,000 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 5,300 01/05/2019
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 3,981 02/02/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 3,981 03/03/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 4,017 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 4,050 04/04/2020
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 4,133 03/03/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 4,133 02/02/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 9,000 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 8,633 01/01/2020
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 02/02/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 8,800 03/03/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ແຂວງ ແນວພັນ ລາຄາ (ກີບ) ຂໍ້ມູນວັນທີ
ຄຳມ່ວນ ແນວພັນປະສົມ 7,417 12/12/2020
ບໍລິຄຳໄຊ ແນວພັນປະສົມ 7,467 04/04/2020
ວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,633 03/03/2020
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນວພັນປະສົມ 7,633 02/02/2020
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ເສັ້ນສະແດງລາຄາເຂົ້າ ປະຈໍາປີ 2019
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2019
ແຂວງ ລວມ (ຮຕ) ເຂົ້າໜຽວ (ຮຕ) ເຂົ້າຈ້າວ (ຮຕ)
ຄຳມ່ວນ 231,750 231,750 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ບໍລິຄຳໄຊ 157,805 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ 157,805
ວຽງຈັນ 234,590 234,590 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 231,750 231,750 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ໄຊຍະບູລີ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ປີ 2019
ແຂວງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວ (ໂຕນ) ເຂົ້າຈ້າວ (ໂຕນ)
ຄຳມ່ວນ 1,500 1,500 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ບໍລິຄຳໄຊ 2,000 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ 2,000
ວຽງຈັນ 2,500 2,500 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,800 1,800 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ໄຊຍະບູລີ 1,750 1,750 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ