amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ-ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເວັບໄຊ ຂອງ LAO-AMIS

ທ່ານສາມາດສົ່ງຄໍາຄິດເຫັນ ຫຼື ການສອບຖາມກ່ຽວກັບເວັບໄຊ ຂອງ LAO-AMIS, ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຈະຖຶກເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ທາງທີມງານຄຸ້ມຄອງລະບົບຕິດຕໍ່ຫາ ທ່ານສາມາດຂຽນຊື່ ແລະ ບ່ອນຕິດຕໍ່ໃນເນື້ອໃນໄດ້.

ເນື້ອໃນຄວາມຄິດເຫັນ