[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ (ທັງຫມົດມີ 64 ກຸ່ມ)

ຊື່ກຸ່ມ ປະເພດ ເມືອງ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່
ສົມສັກ ສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ສົມສັກ ສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ສົມສັກ ໂຮງສີເຂົ້າສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ສົມສັກ ໂຮງສີເຂົ້າສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ສົມສັກ ໂຮງສີເຂົ້າສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ທ. ຊ້ວນ ແກ້ວຕາ ໂຮງສີເຂົ້າ ຊ້ວນ ແກ້ວຕາ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ
ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນ ວັນທອງ ວິລະວົງ ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນ ວັນທອງ ວິລະວົງ ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ