[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ (ທັງຫມົດມີ 32 ກຸ່ມ)

ຊື່ກຸ່ມ ປະເພດ ເມືອງ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່
ນາງ ທິດ​ດາ​ວັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ , ເບີໂທ
ທ້າວ ພັນ ສົມບັດມີໄຊ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ , ເບີໂທ
ທ້າວ ພັນ ສົມບັດມີໄຊ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ , ເບີໂທ
ທ້າວ ພັນ ສົມບັດມີໄຊ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ , ເບີໂທ
ບຸນມີ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ , ເບີໂທ
​ບຸນ​ມີ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ , ເບີໂທ
ນາງຕົວຢ່າງ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ , ເບີໂທ
ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ , ເບີໂທ
ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ , ເບີໂທ
ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ , ເບີໂທ
ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ , ເບີໂທ
ທ້າວ ຊຽງ ປັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ , ເບີໂທ
ທ້າວ ຊຽງ ສົມຫວັງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ , ເບີໂທ
ນາງ ມະໂນລາ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ , ເບີໂທ
ຊື່ເຈົ້າຂອງເກັບຊື້ເຂົ້າ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ , ເບີໂທ