amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄວາມຕ້ອງການຊື້

ຊື່ບໍລິສັດ ແຂວງ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ຊື່ບໍລິສັດ ແຂວງ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ຊື່ບໍລິສັດ ແຂວງ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ຊື່ບໍລິສັດ ແຂວງ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ