amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຄວາມຕ້ອງການຊື້

ຊື່ບໍລິສັດ ແຂວງ ຈຳນວນ(ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ວັນທີ
(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານ ສະພາບ້ານການຄ້າ ບໍລິຄຳໄຊ 8,400 15 % 17/05/2022
ບໍລິສັດ ອາສະມາການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 9,900 15 % 17/05/2022
ຊື່ບໍລິສັດ ແຂວງ ຈຳນວນ(ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ວັນທີ
(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານ ຊ້າງເຜືອກ ກະສິກຳ ຄຳມ່ວນ 4,400 15 % 17/05/2022
ຊື່ບໍລິສັດ ແຂວງ ຈຳນວນ(ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ວັນທີ
(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານແສງສະຫວ່າງພັນປາ ຄຳມ່ວນ 7,400 15 % 17/05/2022
(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານແສງສະຫວ່າງພັນປາ ບໍລິຄຳໄຊ 7,400 15 % 17/05/2022
(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານພູນສະຫວັດ ການກະເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 8,400 15 % 17/05/2022
(ຕົວຢ່າງ) ບໍລິສັດ ໄຊພັດທະນາກະສິກຳ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວຽງຈັນ 9,400 15 % 17/05/2022