[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຊື່ແນວພັນ ປະເພດແນວພັນ ລາຍລະອຽດ
ແນວພັນປະສົມ ພັນພື້ນເມືອງ ຄຳອະທິບາຍ
ເຂົ້າກ18 ພັນພື້ນເມືອງ ຄຳອະທິບາຍ
ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ພັນພື້ນເມືອງ ຄຳອະທິບາຍ
ອີລາຍ ພັນພື້ນເມືອງ
ທ່າດອກຄຳ 8 ພັນປັບປຸງ
ທ່າດອກຄຳ 11 ພັນປັບປຸງ
ທ່າສະໂນ ພັນພື້ນເມືອງ