[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ລະບຽບການ

ລະບຽບການ ວັນທີ ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັງ ສົ່ງອອກພືດ ໄປ ສປ ຈີນ 17/05/2022 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາແນະນໍາຂຶ້ນທະບຽນ ພືດ ແລະ ສັດ ສົ່ງອອກ 17/05/2022 ດາວໂຫຼດ