amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ

ເອກະສານອື່ນໆ ວັນທີ ດາວໂຫຼດ
ປົດສະເຕີ-ທຸງອາຫານ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ປົດສະເຕີ-ເຕັກນິກປູກເຂົ້າ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືສົ່ງເສີມຫຼັງການເກັບກ່ຽວສາລີອາຫານສັດ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ບົດແນະນໍາກວດກາເມັດພັນກຸ່ມ_ກວດແກ້ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືການປະຕິບັດ-ແລະ-ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ_Edited 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ບົດແນະນໍາສໍາລັບກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ-SMG_ກວດແກ້ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ບົດແນະນໍາສໍາລັບກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ_ກວດແກ້ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນສໍາລັບກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາທີ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືສົ່ງເສີມເຕັກນິກການປູກເຂົ້າ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືສົ່ງເສີມເຕັກນິກການປູກເຂົ້າ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີສຳລັບພຶດຕະກຸນລຳ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານກະສິກຳອິນຊີສຳລັບເຂົ້າ ພິມຄັ້ງທີ 2 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີສຳລັບເຂົ້າ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີສຳລັບສາລີແຂງ 08/12/2022 ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືການສົ່ງອອກເຂົ້າ 17/05/2022 ດາວໂຫຼດ