amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຊື່ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ປະເພດຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຄຳອະທິບາຍ
ຢາຂ້າຫຍ້າໄວສຸດ ຢາຂ້າຫຍ້າ

ຢາຂ້າຫຍ້າໄວສຸດ ຂະໜາດຕຸກລະ 4ລິດ,ຄຸນນະພາບດີຮັບຮອງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ้

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຢາຂ້າຫຍ້າໄວ ຢາຂ້າຫຍ້າ
ຢາຂ້າຫຍ້າໄວຂະໜາດຕຸກລະ4ລິດ, ຄຸນະພາບດີຮັບຮອງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຢາຂ້າຫຍ້າໄກໂຟເຊັດ48 ກາເສືອດຳ ຢາຂ້າຫຍ້າ
ຢາຂ້າຫຍ້າໄກໂຟເຊັດ48 ຂະໜາດຕຸກລະ4ລິດ ໃຊ້ຂ້າຫຍ້າປະເພດໃບແຄບ ແລະ ໃບກວ້າງ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຢາຂ້າແມງໄມ້ທະວີ5 ຢາຂ້າແມງໄມ້

ຢາຂ້າແມງໄມ້ຂະໜາດ 500 gm ໃຊ້ຂ້າແມງໄມ້,ເພ້ຍ ແລະ ໜອນທຸກຊະນິດ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຢາກຳຈັດຫອຍ ເມທັນດີໄຮ6 ຢາຂ້າແມງໄມ້
ນ້ຳສົ້ມຄວັນໄມ້ ຈັດໄດ້ວ່າເປັນນ້ຳສົ້ມສາລະພັດ...
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ