amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ ດາວໂຫຼດ
​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ມາດ​ຕະ​​ຖານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ອິນ​ຊີ ດາວໂຫຼດ
ດຳລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ດາວໂຫຼດ
ດຳ​ລັດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ ແນວ​ພັນ​ພືດ ດາວໂຫຼດ
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຝຸ່ນ ໃນ ສປ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຝຸ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດຢາປາບສ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຂຶ້ນທະບຽນວິຊາການຢາປາບສັດຕູພືດ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ການສົ່ງອອກພືດ ໄປ ຈີນ ດາວໂຫຼດ