amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕະຫຼາດກະສິກໍາ

ຊື່ຕະຫລາດ ເມືອງ ແຂວງ ປະເພດ
ຕະຫຼາດກະສິກຳອິນຊີ (ບ້ານ ຊ້າງຄູ່) ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜືດຜັກ
Taladlao - ຕະຫຼາດລາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າ
ຕະຫຼາດສົດລາວ-ອົດຊີ ຫນອງແຕ່ງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າ