amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານເມືອງພຽງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ້າວ ອິນ TK17 0.75 2.85
ທ້າວ ກັນ TK17 0.03 0.114
ນາງ ໄບ TDK8 0.1 0.38
ທ້າວ ກອງສີ (ຊ່ວງ) ຫອມທົ່ງ 0.13 0.494
ນ ລາ ( ທ ເຈີ້ຍ ) TK17 0.21 0.798
ທ້າວ ໄຍ TK17 0.48 1.824
ນ ວິນ (ທ ໜັນ) TK17 0.11 0.418
ທ້າວ ຄຳຈັນ (ແຕບ) ອຸບົນ 0.43 1.634
ນ ແຫວ ( ທ ຈ່ອຍ ) ຈ້າວມະລິ 0.18 0.684
ທ້າວ ພຽງ TK17 0.18 0.684