amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານເມືອງພຽງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ວອນ (ລ້ຽງ) TDK8 0.06 0.228
ທ້າວ ສີຖານ ຫອມທົ່ງ 0.43 1.634
ທ້າວ ສົມພີ TK17 0.35 1.33
ນາງ ດີ (ສຸວັນມີ) TK17 0.43 1.634
ທ້າວ ໝັ້ນ (ຕຸ່ນ) TK17 0.59 2.242
ທ້າວ ກິ (ຂັນ) ອຸບົນ 0.09 0.342
ທ້າວ ແຂກ (ບົວທອງ) ຈ້າວມະລິ 0.26 0.988
ທ້າວ ກົງເພັດ TK17 0.03 0.114
ທ້າວ ແໜ້ນ TDK8 0.16 0.608
ນາງ ສຸນນ້ອຍ TDK8 0.4 1.52