amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າກະສິກຳ

ມີ 5 ແຂວງຄື:ວຽງຈັນ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ໄຊຍະບູລີ,ຄຳມ່ວນ,ບໍລິຄຳໄຊ

ແຂວງທີ່ປູກເຂົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ມີຢູ່ 2 ແນວພັນຄື: ເຂົ້າໜຽວ ແລະ ເຂົ້າຈ້າວ