ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເສັ້ນສະແດງລາຄາພຶດຜັກ ປະຈໍາປີ 2019
ລາຄາພຶດຜັກ ປະຈໍາປີ 2019
ແຂວງ ລາຄາພຶດຜັກ ຂອງແຕ່ລະເດືອນ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ຄຳມ່ວນ 3,125 3,121 3,675 3,675 3,006 3,267 3,312 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ 4,025 4,083 4,025 3,950
ບໍລິຄຳໄຊ 3,556 3,531 3,918 3,918 3,700 3,622 3,826 3,922 4,142 4,183 4,208 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ວຽງຈັນ 3,938 3,058 3,308 3,308 3,354 3,959 3,239 3,051 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ 3,792 3,583 4,583
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 3,738 3,158 3,408 3,700 3,300 3,959 3,120 3,200 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ 3,553 3,510 4,490
ໄຊຍະບູລີ 3,942 3,948 3,003 3,003 4,092 3,891 3,292 3,897 4,542 3,775 3,650 ກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນ