amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າ 2019, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ເມືອງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວ (ໂຕນ) ເຂົ້າຈ້າວ (ໂຕນ)
ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ 253 253 -
ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ 7,000 7,000 -
ເມືອງ ພຽງ - - -
ເມືອງ ປາກລາຍ - - -