amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແພງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແພງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ແສງອາລຸນ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2.82
ທ. ກອງມີ ຈະເລີນພອນ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2.7
ທ. ສີນວນ ວິໄລສັກ TDK 8 4.8 14.58
ທ. ຍາຍ R3-TDK8 (ToG1) 0.32 1.26
ທ. ພອນສັກ TDK 8 0.32 1.2
ທ. ບຸນຫລາຍ TDK 8 0.32 1.08
ທ. ແກ້ວອຸດອນ TDK 8 1.12 3.84
ທ. ບຸນນຳ TDK 8 1.12 3.94
ທ. ສາຍລົມ TDK 8 1.6 5.34
ທ. ລ໋ອກ TDK 8 0.32 1.32