amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແພງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແພງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ສິງ ວິໄລສັກ TDK 8 0.8 2.88
ທ. ບຸນແຍ້ມ ພຸດລິນດາ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.62
ທ. ແສງ (ຈານບຸນ) TDK 8 0.8 2.94
ທ. ທອງພອນ ລໍຄຳ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.7
ທ. ບຸນຍົງ ອິນທະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2.22
ທ. ວັນເງິນ ທັບທິມທອງ TDK 8 0.32 1.08
ທ. ທອງຫລຽນ TDK 8 1 3.3
ນ. ມະນີວັນ ເພັງສະຫວັນ TDK 8 0.48 1.8
ທ. ຄຳແມນ TDK 8 0.8 2.88
ທ. ມາ ຈັນດາລາ TDK 8 0.32 1.26