amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແພງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແພງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ສວຍ ວິໄລສັກ TDK 8 0.8 2.94
ທ. ບຸນມາ ສີສັງຄົມ R3-TDK8 (ToG1) 1.12 3.6
ທ. ມ້າວ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.88
ທ. ຄຳພັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.35
ທ. ທອງ ບຸດດີ R3-TDK8 (ToG1) 1.28 3.9
ທ. ສຸກກັນຍາ TDK 8 0.48 1.74
ທ. ຄຳເກັ່ງ ວິໄລສັກ R3-TDK8 (ToG1) 1.12 3.3
ທ. ແພງ ບົວສະຫວັນ TDK 8 0.64 2.1
ທ. ທິດແສງ TDK 8 0.32 1.14
ນ. ມະລິ TDK 8 0.48 1.74