amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ທ່າໂທດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທ່າໂທດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ທ່າໂທດ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຄຳພັນ ແດງອຸໄທ R3-HTDK8 1.2 4.1
ທ. ມາຍ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
ທ. ແກ້ວວິໄລ ພິມສຸພີ R3-TDK8 (ToG1) 1.8 6.1
ທ. ລຳພູນ R3-HTDK8 0.5 1.67
ທ. ພອນໄຊ ບຸນກອງ R3-HTDK8 1.8 6.2
ທ. ທອງດຳ (ມອນ) R3-HTDK8 0.8 2.8
ທ. ຂຽນ ສຸກຈັນ R3-HTDK8 1.5 5.15
ນ. ກຳ+ມອນ R3-HTDK8 0.78 2.652
ທ. ບຸນກໍ່າ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.74
ທ. ທອງດຳ ວັນມະນີ R3-TDK8 (ToG1) 1.1 3.7