amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນສະຫວັນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນສະຫວັນ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນສະຫວັນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 104 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ທັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.7
ນ. ທັງ R3-TDK11 (ToG2) 1.42 4.9
ນ. ວັນ R3-TDK8 (ToG1) 2.3 7.6
ທ. ຄຳ R3-TDK8 (ToG1) 2.8 9.56
ທ. ຕາ R3-TDK8 (ToG1) 1.12 3.78
ທ. ເດັດ R3-HTDK8 1 3.5
ທ. ສົມພຸ R3-HTDK8 2 6.88
ທ. ຫວາງ R3-HTDK8 2 6.65
ທ.ຈັນທາ R3-HTDK8 1 3.4
ທ. ໝິງ No certified 1.8 6