amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນສະຫວັນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນສະຫວັນ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນສະຫວັນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 110 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ໂຈມ+ທ.​ຈັນທະວົງ R3-HTDK8 1.4 4.8
ທ. ເຮືອງ R3-HTDK8 0.49 1.64
ທ. ແດງ R3-HTDK8 0.94 3.1
ນ. ທາ R3-HTDK8 1 3.42
ທ. ທອກ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.36
ທ. ເລ້ R3-TDK8 (ToG1) 0.73 2.46
ທ. ແອັກ R3-TDK8 (ToG1) 0.75 2.61
ທ. ຄຳພຸ R3-TDK8 (ToG1) 0.95 3.2
ນ. ວົງວິໄລ No certified 1.4 4.8
ທ. ກິ ແສງດາວັນ No certified 2.74 9.3