amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາທານ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາທານ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາທານ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 90 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບົວລາ ວັນນະຂຽນ(ຄ) R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.8
ທ. ແຖວຄຳ ຄຳບຸນເຮືອງ (ຮ) R3-TDK8 (ToG1) 0.95 3.2775
ທ. ສີສຸກ ແກ້ວມຸກດາ R3-TDK8 (ToG1) 1.3 4.5
ທ. ສີວົງ ສີພະຈັນ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 5
ທ. ສີໄວ ໄຊຍະອິນ R3-TDK11 (ToG2) 1.67 5.7615
ທ. ບຸນມີ ຄຳວົງສາ R3-TDK11 (ToG2) 2 7
ທ. ຄຳພາ ວັນນະຂຽນ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.8
ທ. ບົວທອງ No certified 2 6.9
ທ. ຄຳພົນ No certified 1.3 4.4
ທ. ບຸນຍໍ ອິນທະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 2.1