amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ສົມສະໜຸກ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ສົມສະໜຸກ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ສົມສະໜຸກ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 132 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ກູ້ແກ້ວ R3-TDK8 (ToG1) 2 7.1
ທ. ບຸນມາ
ທ. ແກ້ວ ຕອຍ R3-TDK11 (ToG2) 2.1 7.4
ທ. ນາ R3-TDK11 (ToG2) 2.1 7.3
ທ. ບຸນທະໄຫວ R3-TDK11 (ToG2) 2.21 7.7
ທ. ແຫຼ້ ພົງອຸດົມ R3-TDK8 (ToG1) 2 7
ທ. ບຸນທັນ ສູນແສງທອງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.55
ທ. ນາຍຸ ມະນີວັນ
ທ. ສອນ ພົງອຸດົມ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.8
ທ. ເຂັມພອນ ນວນມະນີ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 5.1