[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ດ້າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ດ້າງ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ດ້າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 140 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ນາ ສາຍລົມ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.3
ທ. ເວ ທອງສະໄໝ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.2
ນ. ແກ້ວ ພົງໄຊຍະລາດ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.25
ທ. ເປີກ ຄໍາທິດທໍາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.3
ທ. ບຸນມາ ນໍລະສິນ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.7
ທ. ຄຳພາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
ທ. ສິນົງ ໂຈມພົນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.45
ນ. ໝອນ ຈະເລີນກຸນ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.2
ນ. ວາດ ໄຊຍະສານ R3-TDK11 (ToG2) 0.6 2
ທ. ແອ ແສນມະນີ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.26