amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ດ້າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ດ້າງ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ດ້າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 116 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບຸນໄທ ລັງສີ R3-HTDK8 1.5 4.9
ທ. ອ່ານ R3-HTDK8 2 6.6
ທ. ຊີວ່າ R3-HTDK8 1.8 6
ທ. ໃດ R3-TDK8 (ToG1) 1.09 3.5
ທ. ຫອມ R3-TDK8 (ToG1) 1.4 4.5
ທ. ຄຳຫຼ້າ ໄຊຍະວົງສາ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.45
ທ. ແຈ້ງ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.3
ນ. ສົມໃຈ R3-HTDK8 1 3.2
ທ. ທອງແຫວນ ຄອງດາລາ R3-HTDK8 1 3.4
ແຈ້ງ R3-TDK8 (ToG1) 1.8 6