amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຄຳ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ບຸນເພັງ ໝື່ນອາດອາສາ 1 30
ທ ສົມພອນ 1.7 80
ນ ສີໄວ 1 25
ທ ຕູ້ຍ 0.8 20
ນ.ສຸພາວັນ 4.12 230
ທ ບຸນນອງ 0.98 25
ນ.ຈັນສອນ ເພັງພະຈັນ 1.09 25
ທ ແດງ 2.51 120
ທ ຄຳເຕື່ອຍ 2.37 100
ທ ກອງສີນ 1.72 50