amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນງາມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນງາມ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນງາມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 108 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ບຸນເລີດ 1.6 70
ທ ສີລາຊາ 5 280
ທ ຊົນ 2 70
ນ ວິໃສ 4 245
ທ ຄໍາເຫຼັກ 1.6 70
ທ ຄໍາສະໃໝ 1.5 70
ທ ດອມ 2 70
ທ ສົມບູນ 3.7 210
ນ ກອງແພງ 1.3 56
ທ ສິນນິກອນ 1.5 56