amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາສະຫວັນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາສະຫວັນ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາສະຫວັນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ບຸນລ້ຽງ 6 370
ທ ໂກ້ 6 420
ນ ຜາຍ 5 330
ນ ຮອງ 6 410
ທ ຈ່ອຍ 2 110
ນ ສົມພຽນ 2.5 70
ທ ເພັດ 2 100
ທ ສຳລານ 4 250
ທ ສົມບັດ 2 100
ທ ສົມສະນິດ 5 270