amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາງຊິງສະຫວ່າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫາງຊິງສະຫວ່າງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາງຊິງສະຫວ່າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ພັດ ມັດທະວົງ 1.5 75
ທ. ສຸລິຍັນ ປະເສີດສັງ 3.2 280
ນ. ອຸດຕະມະ 5.3 350
ນ. ໝອນ ລໍວັນໄຊ 3 200
ທ. ບຸນມີ ສີຫາລາດ 1 20
ທ. ລິດ ຫາຊື່ນ (ງື່ມ) 2.5 105
ທ. ຄອນ ສີຫາວົງ 2 120
ທ. ຄອນ +ນ. ວຽງ 2.1 150
ທ. ລັ່ງ ພຸດທະວົງ 1.5 90
ທ. ຈານແໝ້ນ 4 210