amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປາກປຶງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານປາກປຶງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປາກປຶງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 104 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ເພັງພອນ ອັກຄະວົງ 7 450
ນ. ຈັນທະລາ ກັນຍາວົງ 3.1 170
ທ. ຂັນພູທອງ ກື້ນມາລາ 1 20
ທ. ເດືອນ ສີວຽງໄຊ 2 100
ທ. ສົມພອນ ສີຈັນ 3 180
ທ. ສອນວິໄລ ຈັນທະມີນາວົງ 0.64 12
ທ. ອາພິລັນ ຈັນທະມີນາວົງ 1.5 70
ທ. ເພດ ແສງພະຈັນ 0.64 20
ນ.​ ບົວວັນ ແກ້ວສາຍສີ 2 90
ທ. ລ້ຽງ ແຫວວົງສາ 0.64 25