amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາທາມ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາທາມ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາທາມ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 45 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ສົມພອນ ພິມມະສີ TDK8 (Native variety) 4 10
ທ.ບຸນມີ ພິລາລັນ TDK8 (Native variety) 3 8
ນ.ສອນ ຄຳມະນີ TDK8 (Native variety) 2.19 5
ທ.ວິໄລສັກ ສົມນິດ TDK8 (Native variety) 2 5.5
ທ.ທາ ພິລາວັນ TDK8 (Native variety) 3 8
ທ.ພິມ ພອນສຸລິ TDK8 (Native variety) 2 7
ນ.ຫຼິນ ພົມມະຈັນ TDK8 (Native variety) 0.64 1.5
ທ.ແກ້ວ TDK8 (Native variety) 1.92 4.8
ນ.ຕອມ ສີບຸນມີ TDK8 (Native variety) 1.6 3.7
ທ.ແພງສີ ມະໄຕລາດ TDK8 (Native variety) 0.64 1.5