amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໝາກຮຽວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໝາກຮຽວ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໝາກຮຽວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 54 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ.ປານິນ ສົມບູນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ນ.ນ້ອຍ ສຸວັນຄໍາ R3-TDK8 (ToG1) 2 5
ທ.ແທ່ງ ໄຊຍະວົງ korkh-6 (Native variety) 1 2.5
ທ.ປາງທອງ ສີລາວົງ korkh-12 (Native variety) 1 2.8
ທ.ອ່ອນ ໄຊຍະກຸມມານ korkh-12 (Native variety) 1 2.8
ນ.ໝອນ ວົງເດດ korkh-12 (Native variety) 2 4.5
ທ.ມົນຕີ (ກິ) ສີລາວົງ korkh-6 (Native variety) 0.64 2.3
ນ.ບຸນທະວີ ລະຄອນໄຊ korkh-12 (Native variety) 1 2.5
ນ.ກັນຍາ ຈັນສາວົງ korkh-12 (Native variety) 1 2.5
ທ.ເມິງ ເບາະມີ korkh-12 (Native variety) 1 3