amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງເຂັງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງເຂັງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງເຂັງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 55 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ເພັດ R3-HTDK8(ToG7) 1 3
ທ.ບົວຈັນ ວົງພັກດີ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.3
ທ.ດວງສີ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.5
ທ.ສຸກັນ R3-TDK11 (ToG2) 1 3
ທ.ພອນ ປັດຖາວອນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.2
ທ.ຈັນທະວົງສີ ປັດຖາວອນ R3-TDK11 (ToG2) 3 9.5
ທ.ກົງທະນູ ວົງພັກດີ R3-TDK11 (ToG2) 0.48 1.4
ທ.ວັນນີ ປັດຖາວອນ R3-TDK11 (ToG2) 0.48 1.5
ທ.ເຄນສອນ ພິມມີແສງ R3-TDK11 (ToG2) 0.48 1.5
ທ.ສາ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.5