amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຂາວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຂາວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ສຸລິພົນ ໂພທິຍານ R3-HTDK8(ToG7) 1 4
ທ.ບຸນມີ ສີສະໄໝ R3-450 Yr (ToG5) 1 4
ທ.ແກ່ນ/ນ ນາງ R3-HTDK8(ToG7) 2 7.8
ທ.ແກ້ວ/ນ ໄມ R3-HTDK8(ToG7) 1 3.5
ທ.ພັນ/ນ ສີໄມ R3-HTDK8(ToG7) 1 4
ທ.ສົມບັດ/ນ ບີ້ R3-450 Yr (ToG5) 1 4
ທ.ຂານ/ນ ທອງ R3-TDK8 (ToG1) 3 11
ທ.ຄຳປຸ່ນ ພູມີຈິດ R3-HTDK8(ToG7) 1 4
ທ.ແກ້ວ ຈົງໃຈດີ R3-HTDK8(ToG7) 1 3.5
ທ.ວອນ ຈັນທະສ່ອຍ korkh-6 (Native variety) 2 6.7