amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນຄຳ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ສີທົນ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.88
ທ້າວ ພອນສະຫວັນ (ສຸກັນ) R3-TDK8 (ToG1) 1 3.3
ນ. ທອງໃສ (ທອງສູນ) R3-TDK8 (ToG1) 1 3.24
ທ້າວ ສົມພານ TDK8 0.48 1.68
ນ. ຕ໋າ (ບຸນອ້ວນ) 0
ນ. ຄຳມົ່ນ (ທອງດຳ) R3-TDK8 (ToG1) 1 2.4
ທ້າວ ແວວມະນີ (ຄຳອ້ວນ) R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.62
ທ້າວ ຫຼ່ຽມ TDK8 1 3.36
ທ້າວ ສາຍຄຳ TDK8 1 3
ນ. ແປວ (ໃກ້) TDK8 0.48 1.68