amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລ້ອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາລ້ອງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລ້ອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 45 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ພອນໄຊ ພົມມະຈັນ TDK8 (Native variety) 0.88 2
ທ.ຈຳປາ ສຸດທິຍາ HTDK8 (Native variety) 0.8 3
ທ.ວຽງໄຊ ຈັນດາລາ HTDK8 (Native variety) 3.04 6.7
ທ.ບົວຄານ ອາລຸນສີ korkh-12 (Native variety) 0.48 1
ທ.ເຂັມພອນ ໄຊສົມບູນ TDK8 (Native variety) 0.64 2
ທ.ບຸນໂຮມ ໄຊຍະລາດ TDK8 (Native variety) 1.12 2.4
ນ.ຕຽງຄຳ ພົງປີຊາ TDK8 (Native variety) 0.5 2
ນ.ປານ ຄຳວັດທະນາ(ທ.ສຸພັນ) TDK8 (Native variety) 0.8 1.7
ທ.ພູນາ+ນາງ ຜາ TDK8 (Native variety) 1.12 4
ທ.ແສງ+ ນາງຈັນ korkh-12 (Native variety) 0.64 1.6