amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຖິ່ນທ່ຽງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຖິ່ນທ່ຽງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຖິ່ນທ່ຽງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 6 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ໄລບອຍ ບຸດທະວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 0.9
ທ.ພູວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.3
ທ.ຫຼາວທອງ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.2
ນ.ສຸທິ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 0.6
ນ.ສຸດໃຈ R2-TDK8 (ToG1) 0.32
ທ.ເຕ້ຍ ຈຳປາ R2-TDK8 (ToG1) 1.12 3.85