amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໝາກນາວໃຕ້

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໝາກນາວໃຕ້, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໝາກນາວໃຕ້, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 4 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ລີ ສຸລິຍະວົງ R2-HTDK8 (ToG2) 0.48 2
ນ.ພໍດີ ລາດສະວົງສາ R2-HTDK8 (ToG2) 0.48 1.6
ທ.ປະສົງ ວົງຫຼວງ R2-HTDK8 (ToG2) 0.48 2
ນ.ລີ ມີມານະ R2-HTDK8 (ToG2) 0.48 1.6