amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ພູຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ພູຄຳ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ພູຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 12 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ທອງມອນ ບົວພັນທອງ R2-450 Yr (ToG5) 0.32 1.3
ທ.ທອງມອນ ບົວພັນທອງ R2-450 Yr (ToG5) 0.32 1.3
ນ.ສີງຄຳ ມ້າວປະເສີດ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.4
ທ.ເກດສະໜາ ສູນທອນວົງ R2-HTDK8 (ToG2) 1 2.3
ທ.ວິຊາວະກອນ R2-XBF4(ToG8) 0.48 1.4
ທ.ນິຄົມ ໝື່ນເຮືອຄຳ R2-TDK8 (ToG1) 1 1.7
ທ.ຈັນທະວີ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 0.8
ທ.ແອນັນ ໂພທິສານ R2-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ.ທອງ ສີວົງສາ R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1
ທ.ກຽງຄຳ ບຸດຊາ R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 0.4