amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນໃໝ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນໃໝ່, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນໃໝ່, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ຫຼຽນທອງ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.82 3.116
ນ ຄໍາປຸນ ຄູນຕາ ຖິ່ນແກ້ວ 0.76 2.888
ນ ພິມະສອນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.05 0.19
ນ ທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.58 2.204
ນ. ມະນີໄລ ຖິ່ນແກ້ວ 0.76 2.888
ທ ຄຳມີ ຢີລີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.63 2.394
ນ ຄໍາພົງ ເພັດສະໄຫວ ຖິ່ນແກ້ວ 0.68 2.584
ທ ຊຽງເດດ ຖິ່ນແກ້ວ 0.15 0.57
ນ ຈໍາປີ ສີດາ ຖິ່ນແກ້ວ 0.55 2.09
ທ ສະນິດ ດວງດີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.28 1.064