amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຊິງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຊິງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຊິງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ໄຕ TK 17 0.676 2.5688
ທ. ສົມ​ພອນ ຍົດ​ເຕັມ TK 17 0.671 2.5498
ທ. ສົມ​ດີ TK 17 0.065 0.247
ທ. ທັນ​ຫຼ້າ ບຸນ​ມີ​ໄຊ TDK8 1.395 5.301
ນາງ ທຽມ TDK8 1.257 4.7766
ນາງ ຜູ TK 17 0.076 0.2888
ທ. ສຸ​ວັດ ດວງ​ມາ TK 17 0.126 0.4788
ທ. ຈັນ​ແດງ ດວງ​ມາ TK 17 0.002 0.0076
ທ ຊຽງ​ວັນ​ສີ ຕີ​ທາ TK 17 0.564 2.1432
ນາງ ເພັດ​ສະ​ໄໝ TDK8 0.676 2.5688