amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນານົກຂຸ້ມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນານົກຂຸ້ມ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນານົກຂຸ້ມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 53 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ່ານ ຈອມແພງ ປັນຍາວົງ(ຕ) TDK8 0.48 1.5
ທ່ານ ໝູໄໝ່ ໄພພະນາ R3-TDK8 (ToG1) 5 12
ທ່ານ ແກ້ວພິທູນ ໂຮມຄຳສ້ອຍ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.4
ນາງ ດອນ ຜາໄຊ R3-TDK11 (ToG2) 2 5.8
ທ່ານ ວຽງສະໄໝ R3-TDK11 (ToG2) 3.2 8.7
ທ່ານ ຄູນທະວີ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.9
ທ່ານ ໄພໂລດ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.4
ທ່ານ ພູເງີນ TDK8 3.48 9
ນາງ ບຸນເສັງ (ບົວສະຫວັນ) TDK8 2 6.1
ນາງ ລົມ ທຳມະວົງ (ບຸນກົມ) TDK8 2 6.3