amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຊຽງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນຊຽງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຊຽງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 122 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ ໄພ ທ້າວ ອຸ່ນ TDK8 0.095 0.361
ນ ດາ ທ້າວ ພັນ ບຸນອິນ TDK8 0.514 1.9532
ທ້າວ ໂສ ກາລະ TDK8 0.114 0.4332
ທ້າວ ສໍ ທວນທັນ TDK8 0.133 0.5054
ທ້າວ ແຍ່ງ ສິງແກ້ວ TDK8 0.357 1.3566
ນາງ ຕິ່ງ ຜານິດ TK 17 0.014 0.0532
ນ ລີ ທ້າວ ຕູ້ ບຸນຄໍາ TDK8 0.045 0.171
ນາງ ນວນ ບຸນແກ້ວ TDK8 0.076 0.2888
ທ້າວ ສົມຫວັງຈ່ານຄໍາ(ນາງ ໄລ) TDK8 0.014 0.0532
ທ້າວ ແໜ້ນ ຫຽນຕີບ TK 17 0.433 1.6454