amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແຄມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາແຄມ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແຄມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 104 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ ຜາ ທ. ເຜີຍ TK 17 0.095 0.361
ນ. ຈັນທາ TK 17 0.876 3.3288
ນ ກອນ ທ. ຊຽງລັດ TK 17 0.595 2.261
ນ ທັນ ທ. ພົມສີ TDK8 0.273 1.0374
ທ. ຊວງ ລາວັນ TDK8 0.495 1.881
ທ. ສົມໝາຍ TDK8 0.976 3.7088
ນ. ສ່ອງ TK 17 0.743 2.8234
ນ ທອງ ທ. ຊຽງຊ່ວງ TK 17 2.333 8.8654
ນ. ເຫຼີມ TK 17 4.676 17.7688
ນ ໃໝ່ ທ. ຊຽງສາຍ 450 1.176 4.4688