amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຕານ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຕານ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຕານ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 92 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ຊຽງສຸພີ TK17 1.35 5.13
ນ.ຄອນ TDK8 0.68 2.584
ທ.ຊຸນແຜນ TK17 1.96 7.448
ທ.ຊຽງວຽງ TK17 1.71 6.498
ນ.ສວຍ TK17 0.93 3.534
ຍ້ອນ ນ ວຽງ TK17 0.2 0.76
ນ.ນີ TK17 1.57 5.966
ທ.ຄວນ TK17 1.71 6.498
ນ ປານ + ທ.ສາລີ TK17 0.68 2.584
ນ ວິໄລວອນ TK17 1.81 6.878