amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຫິ່ນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນຫິ່ນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຫິ່ນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 104 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ທອງແຫຼ້ TK17 0.2 0.76
ທ. ທະວີສິດ TK17 0.21 0.798
ທ ຄຳແພງ TK17 0.09 0.342
ທ.ແສງ TK17 0.15 0.57
ນ ຄຳປຸ່ນ ທ ວົງເພັດ TK17 0.56 2.128
ນ ແອັງ ທ. ອິນຖາ TK17 0.09 0.342
ທ. ຄຳງອນ TK17 0.07 0.266
ນ. ໂສມ ທ ກອງ TK17 0.31 1.178
ນ.ເພັດ ທ ໄລ່ TK17 0.48 1.824
ທ. ຫຼ້າ TK17 0.13 0.494