amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຫິ່ນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນຫິ່ນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຫິ່ນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 166 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ພູມ​ມາ TK17 0.05 0.19
ທ້າວ ປັນ TK17 1.68 6.384
ທ້າວ ຫຸມ​ເພັງ TK17 0.41 1.558
ນາງ ອາວ​ອນ TDK8 0.28 1.064
ຊຽງ​ແກ້ວ+​ໄບ TDK8 0.02 0.076
ນ ຕັນ TK17 0.22 0.836
ຊຽງ ສີມາ TK17 0.03 0.114
ທ້າວ ສົມ​ໄພ TK17 0.4 1.52
ທ້າວ ຕຸ່ນ ກວງ​ວັນ​ຕໍ TK17 0.23 0.874
ນາງ ດາວ TK17 0.09 0.342