amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໄຊ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນໄຊ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໄຊ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ລ້ອຍ ອານາສິດ TK17 0.076 0.2888
ນ. ຫຸມ ຫອມທົ່ງ 0.095 0.361
ນ. ສົມພອນ ຈ້າວມະລິ 0.144 0.5472
ນ. ຫຼ້າ ດາລາວົງ ຫອມທົ່ງ 0.133 0.5054
ນ. ມາລາ ຈ້າວມະລິ 0.173 0.6574
ທ. ສົມພອນ TDK8 0.595 2.261
ທ. ຫວັນ TDK8 0.446 1.6948
ນ ສີ (ທ ນ້ອຍ ) ຫອມທົ່ງ 0.595 2.261
ທ. ພັນ ມີແກ່ນ TK17 0.066 0.2508
ທ. ຈ່ອງ ດວງດີ ຫອມທົ່ງ 0.095 0.361