amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດສວນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫາດສວນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດສວນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 55 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ອູຄໍ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.5
ທ່ານ ພູເພັດ ລາດສະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2
ທ່ານ ດາວວອນ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2
ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ສີສົມບັດ TDK 8 0.8 2.6
ທ່ານ ນາງ ເພັດ TDK 8 0.48 1.8
ທ່ານ ໝອກ TDK 8 0.8 2.5
ທ່ານ ນາງ ບູນມີ TDK 8 1 3.2
ທ່ານ ຄໍາເຫຼັກ TDK 8 0.64 2.2
ທ່ານ ນາງມົນ TDK 8 0.48 1.6
ທ່ານ ນາງ ວັນຄໍາ TDK 8 0.64 2